Hero background
English Loopbane Kontak Insigte Login
DiensteInsigteKontak

Sake-Onderbrekings en Verlies aan Winste-Versekering

Deur Bert Kleinhans, 19 Augustus 2019

Sake-onderbrekingsversekering is belangrik in enige onderneming se beplanning. Dit het ten doel om die onderneming, na byvoorbeeld 'n brand of storm wat die eiendom beskadig of vernietig en dus die vermoë om inkomste te genereer ernstig benadeel, instaat te stel om aan te hou sake doen en sy finansiële verpligtinge ten opsigte van vaste kostes te kan nakom. Dit kan na 'n groot verlies lank neem om weer op die been te kom.

Dit is dus belangrik dat 'n onderneming na 'n verlies oor die nodige finansiële ondersteuning beskik om te kan oorleef en te herstel. Kliënte besef nie altyd die noodsaaklike rol wat sake-onderbrekingsversekering speel nie. Dikwels is dit ook omdat kliënte nie gretig is om hulle werklike inkomste, omset en bruto wins aan die versekeraar te openbaar nie. Die berekening van 'n korrekte versekerde bedrag gebaseer op die onderneming se bruto wins is belangrik om voldoende dekking te geniet. Verder verg dit, aan die kant van die versekeringspersoneel, 'n groot mate van kundigheid asook kennis van die kliënt se besigheidsaktiwiteite om die versekerde bedrag by aanvang van die versekering, sowel as ten tyde van 'n verlies (wanneer daar geëis word) korrek te kan bereken.

Sake-onderbreking (ook Verlies aan Winste-versekering) is nie 'n alleenstaande produk nie, maar vorm deel van 'n polis pakket waaronder die kliënt se eiendom verseker word.

Om 'n eis onder die sake-onderbrekingsafdeling te kan instel, moet die versekerde eiendom deur 'n versekerde gevaar (soos bg. brand of storm) beskadig of vernietig gewees het. Die fisiese skade is onder die materiële eiendom afdeling gedek, maar die onderneming se verlies stop dikwels nie hier nie. Die onderneming se verdien vermoë kan sodanig deur die skade/verlies van die eiendom benadeel wees dat sy inkomste verminder of selfs kan staak.

Wanneer besigheid verminder of beëindig word, is daar veral drie aspekte om van kennis te neem:

Sake-onderbrekingsversekering verskaf die nodige dekking teen hierdie verliese. Dit neem onmiddellik na die gebeurtenis 'n aanvang en kan vir 'n afsienbare tydperk daarna voortduur.

Die sukses of mislukking van 'n onderneming word meestal in finansiële terme gemeet. 'n Eis onder die sake-onderbrekingsversekering word ook in finansiële terme bereken en derhalwe speel die onderneming se omset en vermindering in omset 'n belangrike rol. 'n Verdere aspek om by berekening van omset in gedagte te hou isveranderlike koste, d.w.s. koste wat regstreeks afneem met 'n vermindere omset soos bv. lone.

Sake-onderbreking neem onmiddellik nadat 'n verlies plaasgevind het 'n aanvang en hou vir 'n tydperk aan totdat die besigheidsaktiwiteite weer genormaliseer het. Hierdie tydperk staan in die polis as die skadeloosstellingsperiode bekend. Die keuse van hierdie periode moet voldoende wees om die kliënt na 'n verlies of skade instaat te stel om die perseel te herstel en/of te herbou, toerusting en masjinerie te vervang, voorraad aan te vul en klandisie weer op te bou. Belangrik is dat die keuse van die tydperk by aanvang van die versekering by die kliënt lê, aangesien 'n periode wat te kort is 'n vorm van onderversekering is.

Hierdie periode kan enige lengte wees en is nie beperk tot 'n 12 maande termyn, waaroor 'n korttermynversekeringspolis tipies strek, nie. Veral seisoen-gebonde ondernemings behoort vir langer periodes, bv.24 maande of meer, te verseker anders kan dit gebeur dat die skadeloosstellingsperiode in die middel van seisoensbedrywighede ten einde loop. Die faktore wat die kliënt se keuse beïnvloed is: die aard van sy onderneming, vermoë om ander persele te bekom, hoe vinnig inhoud herstel of vervang kan word, ens. Belangrik om te onthou dat sou die kliënt verkies om 'n skadeloosstellingsperiode van minder as 12 maande te kies, bv. 3, 6 of 9 maande, dan bly die versekerde bedrag vir die gekose periode die onderneming se volle jaarlikse brutowins.

Sake-onderbrekingsversekering behoort te alle tye by die samestelling van 'n onderneming se versekeringsportefeulje ingesluit te word.

Kontak gerus een van ons kundige adviseurs indien u verdere inligting verlang.

Bostaande is slegs ter inligting en is geensins advies nie. Boshoff Visser Konsult Edms. Bpk. raai alle lesers aan om met 'n kundige finansiële adviseur in verbinding te tree voordat enige besluite geneem word.