Hero background
English Loopbane Kontak Insigte Login
DiensteInsigteKontak

Is POPI Van Toepassing Op My Klein Besigheid?

Deur BVSA, 26 Maart 2019

Wat?

Die Wet op Beskerming van Persoonlike Inligting, beter bekend as "POPI" ("Protection of Personal Information Act") is wetgewing wat minimum vereistes daar stel om persoonlike inligting wat deur privaat- en openbareliggame geprosesseer word, te beskerm. Daarom is POPI van toepassing op alle liggame in die openbare- en privaatsfeer.

Persoonlike inligting word baie wyd gedefinieer om enige unieke en/of identifiseerbare karaktereienskappe van 'n persoon in te sluit. Dit sluit in, ondermeer, inligting rakende ras, geslag, huwelikstatus, gesondheid-, finansiële-, opvoeding- of mediese geskiedenis, opinies of sienings, korrespondensie van vertroulike aard, kontakbesonderhede, asook enige biometrika, om maar 'n paar te noem.

Wie?

'n Privaatliggaam is natuurlike persone wat in hul eie naam handel dryf, vennootskappe en regspersone (besighede en maatskappye). 'n Openbareliggaam sluit alle staatsdepartemente of administrasie in die nasionale en provinsiale sfeer in. Verder is munisipaliteite in die plaaslike regeringsfeer en enige ander funksionaris of instelling wat 'n openbare mag of funksie ingevolge enige wetgewing uitoefen, ook hierby ingesluit.

Hoe?

POPI stel agt voorwaardes vir die geoorloofde verwerking van persoonlike inligting, naamlik verantwoordingspligtigheid, beperkte prosessering, oogmerkspesifikasie, beperkte verdere prosessering inligtingsgehalte, openheid, veiligheidsvoorsorgmaatreëls en deelname van data.

Verwerking is enige proses of aktiwiteit, hetsy deur outomatiese middele al dan nie, wat persoonlike inligting betrek, insluitend die versameling, opname, organisering, berging, opdatering, verspreiding en verwydering daarvan.

POPI verwys ook na inligting wat opgeteken is. Dit behels die skryf op enige materiaal, boek, kaart, tekening en inligting wat op digitaal geproduseer of herkodeer word.

Impak?

Prakties, met inagneming van die agt beginsels, wanneer enige liggaam jou inligting met jou toestemming verkry, moet dit vir die doel en omvang waarvoor dit verkry is, gebruik word. Daarna, moet die inligting teen diefstal beskerm word, en die integriteit en akkuraatheid van die inligting moet verseker word.

POPI verander ook die wyse waarop toestemming verkry moet word by 'n verbruiker aangaande direkte bemarking om die versending van ongevraagde kommersiële kommunikasie te verhoed. Voorheen kon besighede e-posse met bemarkingsmateriaal aan hul kliënte stuur, solank die "opt-out"-opsie daar was. Nou verander POPI dit sodat 'n kliënt moet "opt-in". Dit beteken dat kliënte nou moet kies om kommersiële kommunikasie te ontvang, in teenstelling daarmee dat hulle dit eers kry en dan die opsie het om uit te teken. POPI voorsien ook 'n voorgeskrewe wyse en vorm om toestemming te verkry met betrekking tot die bemarkingsmateriaal.

Slegs sekere artikels van POPI is reeds van krag; die hele wet sal in werking tree op die datum wat die president sal aankondig. Daar word spekuleer dat dit waarskynlik teen die einde van 2018 sal wees, met 'n jaar se grasietydperk, wat dan die einddatum waarskynlik teen die einde van 2019 of 2020 sal maak.

Nie-nakoming?

Moenie uitstel om aan POPI te voldoen nie. Nie-nakoming het baie ernstige gevolge. Die wet lys oortredings wat, indien jy skuldig bevind word, tot 'n boete van R10 miljoen of 10 jaar gevangenisstraf kan lei.

Kontak BVSA regsdienste vandag om u te help om te voldoen aan hierdie nuwe era van inligtingbeskerming!

Kontak gerus een van ons kundige adviseurs indien u verdere inligting verlang.

Bostaande is slegs ter inligting en is geensins advies nie. Boshoff Visser Konsult Edms. Bpk. raai alle lesers aan om met 'n kundige finansiële adviseur in verbinding te tree voordat enige besluite geneem word.